Be Van Truong
Remember
Be Van Truong
  • June 2, 1946 - October 29, 2015
  • High Point, North Carolina

Share This Obituary


CÁO PHÓ


Chúng tôi vô cùng thuong ti?c báo tin cùng thân b?ng quy?n thu?c và quý thân h?u g?n xa. Ch?ng,

Cha, Ông N?i c?a chúng tôi là

Ông TRUONG VAN BÉ

Pháp danh Chon Trí

Sinh ngày 2 tháng 06 nam 1946 t?i Long i?n, Vi?t Nam. ã t? tr?n vào lúc 5 gi? 23 phút sáng ngày

29 tháng 10 nam 2015 (nh?m ngày 17 tháng 09 nam ?t Mùi)

T?i High Point, North Carolina

Hu?ng th? 70 tu?i

Linh c?u du?c quàn t?i

Sechrest Funeral Home - 120 Trindale Road, Archdale, NC 27263 - Tel: 336-861-4389


CHUONG TRÌNH TANG L?

Th? Sáu ngày 30 tháng 10 nam 2015

4:00 pm - 7:00 pm L? nh?p quan, c?u siêu và phát tang

Th? B?y ngày 31 tháng 10 nam 2015

11:00 am - 4:00 pm Tham vi?ng

Ch? Nh?t ngày 01 tháng 11 nam 2015

2:00 pm - 6:00 pm Tham vi?ng

Th? Hai ngày 02 tháng 11 nam 2015

9:00am - 10:00 am Tham vi?ng, Di Quan và Ho? Thiêu

Linh c?u du?c ho? táng t?i

Frank Vogler & Sons Funeral Home - 2849 Middlebrook Drive, Clemmons, NC 27192


Tang Gia ?ng Kính Báo

V?: Bà qu? ph? Truong Van Bé, nhu danh Tr?n Th? Búp

Tru?ng Nam: Truong Hi?u Nhân và các con

Th? Nam: Truong Hi?u L? và con

Út Nam: Truong H?u Trí, v? và con