Bich Thi Nguyen
Remember
Bich Thi Nguyen
  • April 24, 1924 - August 15, 2017
  • Grand Prairie, Texas

Share This Obituary


Gia dình chúng tôi xin báo tin cùng thân b?ng quy?n thu?c và b?n h?u xa g?n: M?, Bà N?i, Bà Ngo?i, Bà C? c?a chúng tôi là:

C? Josephine Nguy?n Th? Bích
ã du?c Chúa g?i v? lúc 10:45 sáng
ngày 15 tháng 8 nam 2017 t?i Grand Prairie, Texas.
Hu?ng th? 93 tu?i


Linh c?u du?c quàn t?i:
? Bean-Massey-Burge Funeral Home

Gia dình chúng tôi xin trân tr?ng thông báo chuong trình tang l? nhu sau:
? Th? B?y Ngày 19 Tháng 8 Nam 2017

Thánh l? an táng 9:00 AM t?i:
? Thánh u?ng Giáo X? Thánh Giuse
1902 S. Belt Line Road
Grand Prairie, TX 75051
(972) 237-1700

Tang gia d?ng kính báo:
Tru?ng Nam: Phan Paul, v? và các con, cháu
Th? Nam: Phan Louis, v? và các con, cháu
Th? Nam: Phan Victor, v? và các con
Th? Nam: Phan Thành Tâm
Th? Nam: Phan Thành Phúc
Th? Nam: Phan ình Ngân, v? và con
Th? Nam: Phan Thành Tri?u, v? và con
Út Nam: Phan Thành L?c
Tru?ng N?: Phan Thanh Loan, ch?ng và các con, cháu
Th? N?: Phan Thu H?ng, ch?ng và các con, cháu
Th? N?: Phan Thanh Lan, ch?ng và các con
Th? N?: Phan Kim Huong, ch?ng và các con, cháu
Út N?: Phan Thanh Mai, ch?ng và con

Xin C?u Nguy?n Cho Linh H?n Josephine

Cáu phó này xin thay th? thi?p tang