Nguy?n Gia Tân
Remember
Nguy?n Gia Tân
  • April 11, 1953 - December 26, 2016
  • Houston, Texas

Share This Obituary


Cáo Phó

Gia dình chúng tôi vô cùng dau d?n báo tin d?n thân b?ng quy?n thu?c: Em, Anh,

Ch?ng, Cha, Chú, Ông N?i, Ngo?i c?a chúng tôi là:

Ông Nguy?n Gia Tân:

(1953 - 2016)

Sinh nam 1953 t?i Phan Thi?t Bình Thu?n, Vi?t Nam

Đã m?nh chung th? Hai

26 tháng 12 nam 2016,

nh?m ngày 28 tháng 11 nam Bính Thân,

t?i Houston Texas, USA

HU?NG TH? 63 TU?I.

TANG GIA Đ?NG KH?P BÁO:

Anh:

• Nguy?n Van Tâm:V?, con, cháu , ch?c (Vi?t Nam)

• Nguy?n Van Tình:V?, con, cháu (Vi?t Nam)

• Nguy?n Van T?:V?, con, cháu (Vi?t Nam)

• Nguy?n Van T?o:V?, con (Hoa k?)

Em:

• Nguy?n Van Ti?n:V?, con, cháu (Hoa K? và Vi?t Nam)


V?:

• Bà Qu? ph?: Tr?nh Th? Ki?u Vân

• Con trai: Nguy?n Quang Minh: V? Tr?n Thúy Vi, con Nguy?n Tr?n Carter (USA)

• Con gái: Nguy?n Hoài Huong các con Võ Phuong Tyler, Võ Phuong Jacob(USA)

• Cháu: Nguy?n Minh Quân (USA)

Chuong trình tang l? và tham vi?ng t?i Houston, Texas, Hoa k?:

• Tham vi?ng: Th? Sáu 30 tháng 12 nam 2016 t? 9am sáng gi? d?n 7 gi? chi?u

Kính m?i gia dình và than h?u ? l?i dùng com cha.

Cáo Phó này thay th? thi?p tang, xin mi?n Phúng Đi?u Hay vòng hoa.