Sonya Yulevna Khotimlyansky
Remember
Sonya Yulevna Khotimlyansky
  • March 6, 1928 - July 26, 2015
  • Houston, Texas

Share This Obituary


Sonya was born on March 6, 1928 and passed away on Sunday, July 26, 2015.

Sonya was a resident of Houston, Texas.